Project Flou

Regulamin sklepu internetowego z dnia 26.08.2023.

Regulamin sklepu internetowego Sklep DIY NGO

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą i Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Konto w Strefie Klienta
§ 13 Regulamin Subskrypcji
§ 14 Regulamin kursów online
§ 15 Prawa autorskie

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Kurs online – zestaw produktów i usług składających się na kurs online, które mogą być przedmiotem świadczenia przez Usługodawcę, realizowane w zakresie tematycznym i terminie szczegółowo opisanych w Ofercie.
Oferta – jednostronne oświadczenie woli Usługodawcy zamieszczone w opisie opisach poszczególnych produktów i usług na stronie https://projectflou.pl/sklep-diy-ngo/. Oferta zawiera cenę w szczególności, cenę zakupu produktu lub usługi, warunki zakupu i korzystania z produktu lub usługi oraz elementy wchodzące w skład danego produktu lub usługi.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu Sklepu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego. A także Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie Regulaminu Sklepu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Raport – plik pdf z opracowaną listą aktualnie ogłoszonych naborów w programach dotacyjnych i darowizn, będący przedmiotem Umowy Subskrypcji zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Subskrybentem a Usługodawcą.
Regulamin kursów online – zasady zakupu i korzystania z Kursu online opisanie w § 14 Regulamin kursów online.
Regulamin Sklepu – niniejszy regulamin.
Regulamin Subskrypcji – zasady korzystania z Usługi Subskrypcji opisanie w § 13 Regulamin Subskrypcji.
Rezygnacja– oświadczenie woli Subskrybenta o odstąpieniu od Umowy Subskrypcji, zawartej przez akceptację Regulaminu Subskrypcji.
Sklep – sklep internetowy Sklep DIY NGO prowadzony przez Sprzedawcę i Usługodawcę pod adresem https://projectflou.pl/sklep-diy-ngo.
Sprzedawca i Usługodawca – KATARZYNA DOROTA RADEJ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Project Flou – Katarzyna Radej, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9571061637, nr REGON 521912730, ul. Amundsena 5B/27, 80-288 Gdańsk.
Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie Usługi Subskrypcji.
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
Uczestnik – jedna osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu kursu online. Uczestnikiem może być każdy rodzaj Kupującego.
Umowa Subskrypcji – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest Usługa Subskrypcji;
Usługa Subskrypcji – usługa świadczona na rzecz Subskrybenta obejmująca cykliczne dostarczanie przez Sprzedawcę Raportów (zgodnie z Formularzem diagnozy organizacji wypełnionym przez Subskrybenta przed dokonaniem zamówienia i zakupu Usługi Subskrypcji). Cykliczna opłata za Usługę Subskrypcji, do której uiszczenia na mocy zawartej Umowy Subskrypcji będzie obowiązany Subskrybent, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu Zamówienia oraz w fakturze VAT doręczanej Subskrybentowi w formie elektronicznej; Sprzedawca rozpoczyna świadczenie Usługi Subskrypcji na rzecz Subskrybenta po otrzymaniu Zamówienia. Wraz ze złożeniem Zamówienia Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Subskrypcji oraz Regulaminu Sklepu.
Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub Subskrybenta o przyjęciu Oferty Sprzedawcy na udostępnienie Treści cyfrowych lub Usługi Subskrypcji lub innych rodzajów usług świadczonych poprzez Sklep. Wraz ze złożeniem Zamówienia Kupujący lub Subskrybent zostaje obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu Sklepu.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ I USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Amundsena 5B/27, 80-288 Gdańsk
 2. Adres e-mail: diy.sklep@projectflou.pl
 3. Telefon: +48 572 147 149
 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. W sklepie można zakupić wyłącznie Treści cyfrowe i usługi świadczone drogą elektroniczną następujących rodzajów:

 • pliki cyfrowe, które są dostępne dla Kupującego bezpośrednio po dokonaniu płatności i założeniu Konta;
 • usługa opracowania personalizowanej listy programów dotacyjnych i darowizn, która zostanie dostarczona w terminie zgodnie z Ofertą w Sklepie;
 • usługa monitoringu naborów konkursów – w postaci Usługi Subskrypcji opisanej w § 13 Regulamin Subskrypcji;
 • usługa prowadzenia kursów online wraz z dostarczeniem treści cyfrowych, która jest wykonywana zgodnie z opublikowanym w Sklepie harmonogramem;

2. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7.W momencie dokonywania zakupów w Sklepie, Kupujący rejestruje się w Sklepie i automatycznie zakładane jest dla niego indywidualne konto w tzw. Strefie Klienta Sklepu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. za pomocą karty płatniczej:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • PayPal
   • Przelewy24
   • Stripe
   • BLIK
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 1 Dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 3. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji, a każdy z produktów dostarczony do Kupującego zgodnie z terminami podanymi dla danego produktu.
 4. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego przez Kupującego podczas składania zamówienia oraz indywidualnego Konta w Strefie Klienta.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu Sklepu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu Sklepu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego;
  • Kupujący uprzywilejowany został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  • Sprzedawca przekazał Kupującemu uprzywilejowanemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.

§ 9 REKLAMACJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu.
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II. KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Treści cyfrowe i pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę umowy o dostarczenie Treści cyfrowych i pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych lub pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy zamówionych produktów lub usług niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego uprzywilejowanego i Sprzedawcę terminie, Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy.
  3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia produktów lub usług, jeżeli:
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy produktów lub usług; lub
   • Kupujący uprzywilejowany i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia produktów lub usług miał istotne znaczenie dla Kupującego uprzywilejowanego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
  4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych lub pozostałych usług świadczonych drogą elektroniczną z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  5. Jeżeli Treści cyfrowe lub usługi świadczone drogą elektroniczną są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  6. W przypadku braku zgodności Treści cyfrowych i usług z umową, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowych z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Kupującego uprzywilejowanego.
  7. Dodatkowo, jeżeli produkty lub usługi są niezgodne z umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
   1. obniżeniu ceny,
   2. odstąpieniu od umowy,

   gdy:

   • doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych lub usług z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
   • Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych lub usług do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
   • brak zgodności Treści cyfrowych lub usług z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić zamówione produkty lub usługi do zgodności z umową;
   • brak zgodności Treści cyfrowych lub usług z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z umową);
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych lub usług do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
  8. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Treści cyfrowe lub usługi są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z umową jest nieistotny.
  9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Treści cyfrowych), lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący uprzywilejowany, chyba że Kupujący uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
   • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
   • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

   Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

   • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
   • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta.
  4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu Sklepu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu Sklepu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu Sklepu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw tego Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu Sklepu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu Sklepu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 12 KONTO W STREFIE KLIENTA

Art. 1 KONTO

 1. Konto w Strefie Klienta jest zakładane automatycznie przy dokonywaniu zakupu w Sklepie. Jest ono niezbędne do otrzymania treści cyfrowych i innych wirtualnych produktów oraz usług sprzedawanych w Sklepie.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić wszystkie informacje w formularzu zamówienia przy dokonywaniu zakupu w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
 6. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu Sklepu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.

Art. 2 REKLAMACJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

II. USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do jej dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę uprzywilejowanego terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta.
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy usługi cyfrowej lub
  2. Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenie Konta wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową o prowadzenie Konta usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą umową usługa miała być dostarczana.
 6. Jeśli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać jej doprowadzenia do zgodności z tą umową.
 7. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego.
 8. Dodatkowo, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Usługodawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając charakter oraz cel tej usługi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
  3. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z tą umową;
  4. brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową);
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

III. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
  • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
  • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
 2. Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta.
 4. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Art. 3 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o prowadzenie Konta, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu Sklepu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Art. 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o prowadzenie Konta i świadczenia usług nią objętych. Niepodanie danych oznacza, że umowa o prowadzenie Konta nie będzie mogła być zawarta, Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług nią objętych.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 5 ZMIANA W REGULAMINIE SKLEPU LUB KONCIE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu Sklepu spowodowaną:
  1. zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu Sklepu lub
  2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
  3. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu Sklepu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu Sklepu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

Art. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu Sklepu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu Sklepu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu Sklepu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 § 13 REGULAMIN SUBSKRYPCJI

Art. 1 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA SUBSKRYPCJI

 1. Składając Zamówienie Subskrybent wypełnia i wysyła do Sprzedawcy Formularz diagnozy organizacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wraz z złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji na okres 12 miesięcy. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Zamówione w ramach Subskrypcji Raporty są przez Sprzedawcę udostępniane Subskrybentowi cyklicznie w Strefie Klienta.
 4. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji.
 5. Subskrybent składając Zamówienie i zawierając Umowę Subskrypcji zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznej opłaty subskrypcyjnej przez okres trwania Umowy Subskrypcji, z płatnością za każdy kolejny miesiąc z góry.
 6. Osoba chcąca dokonać zakupu Usługi Subskrypcji musi posiadać aktywne konto PayPal, przez które będą pobierane płatności.

Art. 2 ZASADY REALIZACJI USŁUGI SUBSKRYPCJI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do co miesięcznego przesyłania Subskrybentowi personalizowanych raportów z aktualnych naborów wniosków o dotacje lub darowizny poprzez Strefę Klienta. Raporty będą udostępniane Subskrybentowi 1, 2, 3 lub 4 razy w miesiącu w zależności od liczby dostępnych aktualnych naborów wniosków dotacyjnych w danym miesiącu. Subskrybent będzie miał dostęp do przypisanych mu raportów po zalogowaniu do Strefy Klienta.
 2. Comiesięczne opłaty będą pobierane automatycznie poprzez konto PayPal. Subskrybent zobowiązany jest zapewnić, aby na dzień dokonania Zamówienia oraz w pierwszym dniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, była dostępna suma równa co najmniej wysokości opłaty za Usługę Subskrypcji ustaloną na dzień złożenia Zamówienia zgodnie z zaakceptowaną Ofertą w Sklepie.
 3. W dzień pobrania należnej opłaty, Sprzedawca doręczy w formie elektronicznej Subskrybentowi również fakturę VAT obejmującą kwotowo określony obowiązek zapłaty. Faktura będzie przesłana na adres e-mail Subskrybenta podany przy składaniu Zamówienia. 

Art. 3 CZAS TRWANIA UMOWY SUBKRYPCJI

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas oznaczony, który wynosi 12 miesięcy. Z upływem ostatniego miesiąca świadczenia usługi umowa ulega rozwiązaniu.
 2. Po zawarciu Umowy Subskrypcji, Subskrybent ma prawo do odstąpienia od umowy lub do wcześniejszego rozwiązania Umowy Subskrypcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
 3. Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na podstawie Regulaminu Subskrypcji poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, ze skutkiem następującym w terminie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: diy.sklep@projectflou.pl. Obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia umowy, rozpoczynający się po upływie 14 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie Umowy
 4. Subskrybentowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Subskrypcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji w oparciu o niniejszy Regulamin Subskrypcji.
 5. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane drogą mailową, poprzez wysłanie stosowanego oświadczenia Subskrybenta na adres: diy.sklep@projectflou.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik do nr 1 do Regulaminu Sklepu. 

Art. 4 REKLAMACJE

 1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Sprzedawcę lub reprezentujące go osoby Umowy Subskrypcji.
 2. Reklamacje, o której umowa w pkt. 1 powyżej można składać w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail nadaną na adres: diy.sklep@projectflou.pl;
 3. Wydawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymywanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
  Wydawca będzie prowadził z Subskrybentem korespondencję w korespondencji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wydawcę, Subskrybent będący konsumentem może zwrócić się o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów właściwego dla miejsca zamieszkania konsumenta.
 5. Do reklamacji i roszczeń wynikających z umowy sprzedaży zawartej w ramach Usługi Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu Sklepu.

Art. 5 MOŻLIWOŚĆ ZMIANY REGULAMINU SUBSKRYPCJI

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia.
 2. Regulamin Subskrypcji i jego zmiany dostępne są w Sklepie w formacie, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Subskrypcji.
 3. Do zmiany Regulaminu Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia §12 art.5. Regulaminu Sklepu;

§ 14 REGULAMIN KURSÓW ONLINE

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rezerwacji, płatności i udziału w Kursach online organizowanych i świadczonych przez Usługodawcę.
 2. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem kursów online oraz całym Regulaminem Sklepu. Potwierdzenie rezerwacji udziału w warsztatach oznacza akceptację tych Regulaminów.
 3. Szczegółowe informacje o Kursach online znajdują się na stronie internetowej https://projectflou.pl/sklep-diy-ngo. 

Art. 2 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep, Uczestnik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

Art. 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Uczestników usługi na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą. 
 2. Kursy odbywa się online, za pośrednictwem narzędzia Microsoft Teams w terminach podanych w harmonogramie kursu będącym częścią Oferty.
 3. Oferta jest wyświetlana na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej.
 5. Instrukcja składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu:
  • Aby dokonać zakupu Uczestnik wybiera interesujący go produkt w Sklepie. Następnie przenosi produkt do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów, Uczestnik przechodzi do Koszyka i klika przycisk „Zamawiam”.
  • Po przejściu do formularza Zamówienia, Uczestnik wypełnia dane do faktury, zaznacza niezbędne zgody i wybiera metodę płatności.
  • Następnie Uczestnik klika przycisk „Kupuję i płacę”, który przekierowuje Uczestnika do wybranej bramki płatności i realizacji płatności.
  • Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą i nakłada na Uczestnika obowiązek zapłaty.
 6. Po dokonaniu przez Uczestnika płatności, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z instrukcjami dotyczącymi jego realizacji.
 7. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Uczestnik zostaje związany obowiązkiem dokonania zapłaty.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie  internetowej Sklepu;
  • wysłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w §3 ust. 8.
 9. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 10. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Uczestnika, Usługodawca może wstrzymać się z zapisem Uczestnika na kurs online do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 11. Wraz z zapłatą za Zamówienie Uczestnik dostaje na maila dostęp do Treści cyfrowych w postaci materiałów do kursu online, jest to więc równoznaczne z dostarczeniem produktu i nie kwalifikuje się do odstąpienia od umowy. Materiały są też dostępne na utworzonym koncie uczestnika w Strefie Klienta w zakładce „Moje narzędzia”.

Art. 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Oświadczenia woli odstąpienia od umowy można zgłaszać na zasadach opisanych w § 7 Prawo odstąpienia od umowy w Regulaminie Sklepu oraz § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, tj. w szczególności w przypadku przeprowadzenia Kursu online, które było przedmiotem umowy łączącej Uczestnika i Usługodawcę, niezależnie od faktu czy Uczestnik w w/w Kursie online wziął udział. 

Art. 5 ZASADY UDZIAŁU

 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę podczas Kursu online każdorazowo opisany jest w Ofercie dotyczącej danego Kursu online.
 2. W każdym Kursie online może uczestniczyć do dwóch osób z jednej organizacji. Będą one liczone jako jeden Uczestnik i będą pracować nad jednym i tym samym przykładem praktycznym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe wykonanie przez Uczestnika prac pomiędzy spotkaniami według harmonogramu Wykonanie ww. prac leży w wyłącznej gestii Uczestnika. Terminowe i prawidłowe wykonanie przez Uczestnika tych prac jest niezbędne do świadczenia na rzecz Uczestnika kolejnych elementów Kursu online przez Usługodawcę.
 4. Dopuszczalna jest zmiana jednego lub więcej terminów realizacji poszczególnych spotkań w ramach Kursu online według harmonogramu danej edycji kursu. Zgodę na tą zmianę muszą wyrazić jednogłośnie wszyscy uczestnicy Kursu online oraz osoba prowadząca Kurs online.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas Kursu online.

Art. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kursy online są organizowane zgodnie z zasadami i normami przyjętymi dla tego rodzaju wydarzeń, z zachowaniem najwyższej staranności odpowiadającej działalności tego rodzaju, a także w zakresie określonym w Ofercie. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezaspokojenie szczególnych, wykraczających poza powyższe standardy, oczekiwań Uczestników. 
 2. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny uiszczonej tytułem wynagrodzenia za udział w Kursie online, jeżeli nie wziął w nim udziału z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 3. Dana edycja kursu online zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania się grupy co najmniej 5 Uczestników – organizacji. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania danej edycji kursu, jeśli nie zbierze się wymagana liczba minimum 5 Uczestników. Uczestnikom, którzy wykupili kurs, który został odwołany, zostanie dokonany zwrot środków na konto w całości bez zbędnej zwłoki.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu kursów online w przypadku zmiany charakteru lub zakresu usług świadczonych w ramach Kursów online lub technicznych i organizacyjnych zmian po stronie Usługodawcy. O zmianach Usługodawca poinformuje Uczestników drogą e-mailową. 

§ 15 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści cyfrowe, materiały, kompozycje, programy, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, prezentowane przez Usługodawcę na stronach internetowych, w materiałach oraz podczas Kursów online stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych i udostępnianych treści i materiałów, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu Sklepu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy.
 3. Nie jest dozwolone wykonywanie nagrań lub zdjęć podczas Kursów online.
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Project Flou – Katarzyna Radej
ul. Amundsena 5B/27, 80-288 Gdańsk
adres e-mail: admin@projectflou.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić